فایل های دسته بندی درس پژوهی - صفحه 1

عنوان درس پژوهی : واحد اندازه گیری سطح پایه سوم

عنوان درس پژوهی : واحد اندازه گیری سطح پایه سوم

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اُ استثناء - فارسی پایه اول

چکیده 8 جدول مشخصات اعضای تیم 9 مرامنامه تیم درس پژوهی 10 برنامه عمل تیم درس پژوهی 11 جدول برنامه ریزی فرآیند درس پژوهی 13 فهرست زمان بندی جلسات درس پژوهی 17 مقدمه 18 بیان مسئله 20 انتخاب موضوع 22 بیان ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع از طریق درس پژوهی 23 تشریح ویژگی ها و شرایط خاص مسئله 23 جدید و علم

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود درس پژوهی Languages of the World زبان انگلیسی پایه یازدهم

دانلود درس پژوهی Languages of the World زبان انگلیسی پایه یازدهم

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود درس پژوهی ما مسلمانان پیام های آسمانی پایه هشتم

دانلود درس پژوهی ما مسلمانان پیام های آسمانی پایه هشتم

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود درس پژوهی فرجام کار دین و زندگی پایه دهم

دانلود درس پژوهی فرجام کار دین و زندگی پایه دهم

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود درس پژوهی مدیریت بحران (دوستان ما) پایه دوم ابتدایی

دانلود درس پژوهی مدیریت بحران (دوستان ما) پایه دوم ابتدایی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود درس پژوهی اقتصاد چیست؟ اقتصاد پایه دهم

دانلود درس پژوهی اقتصاد چیست؟ اقتصاد پایه دهم

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود درس پژوهی انواع خط فرهنگ و هنر پایه هشتم

دانلود درس پژوهی انواع خط فرهنگ و هنر پایه هشتم

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود درس پژوهی ارزیابی فرهنگ ها هویت اجتماعی پایه دوازدهم

دانلود درس پژوهی ارزیابی فرهنگ ها هویت اجتماعی پایه دوازدهم

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی