فایل های دسته بندی دانلود طرح تعالی مدیریت - صفحه 1

برنامه عملیاتی طرح تعالی متوسطه سال 1402-1401

برنامه عملیاتی طرح تعالی متوسطه سال 1402-1401

قیمت : 100,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح تعالی مدیریت مدرسه سال 1402-1401

طرح تعالی مدیریت مدرسه سال 1402-1401

قیمت : 100,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه عملیاتی سالانه تعالی مدیریت متوسطه اول 1402-1401

برنامه عملیاتی سالانه تعالی مدیریت متوسطه اول 1402-1401

قیمت : 100,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تقویم اجرایی متوسطه اول طرح تعالی مدیریت کیفیت سال تحصیلی 1402-1401

تقویم اجرایی متوسطه اول طرح تعالی مدیریت کیفیت سال تحصیلی 1402-1401

قیمت : 100,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح تعالی کیفیت مدار سال 1402 - 1401

طرح تعالی کیفیت مدار سال 1402 - 1401

قیمت : 100,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه عملیاتی طرح تعالی دوره اول متوسطه 1402-1401

برنامه عملیاتی طرح تعالی دوره اول متوسطه 1402-1401

قیمت : 100,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود برنامه سالانه طرح تعالی مدیریت کیفیت مدار و تقويم اجرايی 1402-1401

دانلود برنامه سالانه طرح تعالی مدیریت کیفیت مدار و تقويم اجرايی 1402-1401

قیمت : 110,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه سالانه تعالی هنرستان فنی و حرفه ای و کار و دانش 1402-1401

برنامه سالانه تعالی هنرستان فنی و حرفه ای و کار و دانش 1402-1401

قیمت : 120,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه سالانه تعالی هنرستان 1402-1401

برنامه سالانه تعالی هنرستان 1402-1401

قیمت : 90,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4قبلی · بعدی